عطر گندم

﷽مطالب‌ این‌ وبگاه‌ حکم‌ دست‌ نوشته‌ ها و یاداشت‌ های‌ شخصی‌ را دارند﷽

عطر گندم

﷽مطالب‌ این‌ وبگاه‌ حکم‌ دست‌ نوشته‌ ها و یاداشت‌ های‌ شخصی‌ را دارند﷽

در زندگی سه نعمت نهفته بود

پدر هستی من بود و مادر زندگی ام

و خداوند! آخ خداوند‌.... آن یگانه معبود؛ آن یگانه معبود.......


نرجس‌حسنی by